ความหมายของศิลปะ #1

posted on 10 Jul 2015 09:19 by salah in movie
   
 
blackfat one minute ชุด"เรียนรู้ศิลปะพื้นฐาน"ตอน "ความหมายของศิลปะ 1"
หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า
“ศิลปะ” หมายถึง ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ 
หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ หรือเพื่อสนองตอบขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา

Comment

Comment:

Tweet